НЧ „Отец Паисий-1919“ стартира изпълнението на проект за оборудване на градската библиотека и закупуването на модерна озвучителна уредба

Екипът на Библиотеката при НЧ „Отец Паисий-1919″с награда за добрина!
януари 18, 2021
Добрият пример
януари 25, 2021
Покажи всички

НЧ „Отец Паисий-1919“ стартира изпълнението на проект за оборудване на градската библиотека и закупуването на модерна озвучителна уредба

НЧ „Отец Паисий-1919“ град Сандански стартира изпълнението на проект „Развитие и подкрепа на културата и културния живот в община Сандански чрез закупуване на оборудване за повишаване качеството на услугите и културните дейности на НЧ „Отец Паисий-1919“ – Сандански“.

В рамките на проекта, ще бъдат закупени компютри и офис оборудване за нуждите на градската библиотека и администрацията на НЧ „Отец Паисий – 1919“. В допълнение, ще бъде закупена модерна и мобилна озвучителна система, която ще създаде благоприятни условия за осъществяване на основните дейности на НЧ „Отец Паисий-1919“ за самодейност, провеждане на публични събития и културни мероприятия. Закупената озвучителна система ще бъде предоставяна безвъзмездно за ползване за нуждите на община Сандански и други културни оператори и организации, работещи за културното и социално развитие на общината.

С реализацията на проекта ще бъдат създадени възможности за реализирането на повече и по-разнообразни културни събития, ще се подобри качеството им и все по-широк кръг от жители и гости на община Сандански ще имат достъп до тях.

Финансирането е предоставено по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.

За повече информация: Невена Станкова – Мениджър на НЧ „Отец Паисий – 1919“ – Сандански.