БИБЛИОТЕКА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”

library

Читалищната библиотека в град Сандански започва своето съществуване от 1922 година, но едва през 1952 година е назначен първият щатен библиотекар – Атанаска Поптодорова.

Библиотеката при читалище „Отец Паисий-1919“ – гр. Сандански е най-голямото хранилище на книги на територията на община Сандански. По вид тя е читалищна библиотека.

От 1979 година читалищната библиотека в град Сандански е обявена за Централна общинска библиотека и изпълнява функциите на методичен център за останалите 18 читалища в общината.

Новият сграден фонд на Библиотеката от 1980 година е много добър, с добри комуникативни връзки между отделните звена на Библиотеката. Обособени са следните отдели: Комплектуване и обработка,  Заемна за възрастни, Читалня за възрастни, Детски отдел с читалня и отдел „Изкуство“. Библиотеката при Народно читалище „Отец Паисий-1919“ – гр. Сандански разполага и със седем книгохранилища.

През 1985 година Централната общинска библиотека в  гр. Сандански е обявена за Базова библиотека по въпросите на организацията на фондовете и справочния апарат.

През 2006 година е спечелен проект към Министерството на културата за автоматизиране на Библиотеката.От месец февруари същата година в Библиотеката е изградена компютърна мрежа за автоматизиране на библиотечните процеси. През 2007 и 2008 г. са спечелени 2 проекта за допълваща субсидия и е закупена още компютърна техника. В момента всяко работно място е оборудвано с компютър и всички библиотечни дейности са автоматизирани. Фирмата доставчик на библиотечния софтуер е PC-TM – гр. София. За читателите в  Библиотеката е предоставен достъп до Интернет. Библиотеката разполага и с копирна техника.

Библиотеката при Читалище „Отец Паисий-1919“ печели системно проекти към Министерството на културата за попълване фонда на библиотеките от допълваща субсидия за читалищата и по програма „Българските библиотеки – центрове за четене и информираност”.

През 2009 г. Библиотеката бе включена в проекта „Глобални библиотеки“ на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, чиято цел е превръщането на библиотеките в информационни центрове. Със спечелването на този проект Библиотеката беше оборудвана с 13 компютри, които се използват от читателите. Също така Библиотеката получи модерен цветен принтер, лаптоп и мултимедия с екран. По този начин Библиотеката се превърна в модерен информационен център.

До началото на 2014 година във фонда на Библиотеката има 122 912 библиотечни документа – книги, периодични издания, графични издания, картографски издания, нотни издания, грамофонни плочи, CD и DVD. Фондът на Библиотеката се попълва системно с нови библиотечни документи. Получават се и много дарения на книги.

В Библиотеката работят 8 библиотекари, всички с библиотечно образование. Главен библиотекар е Клара Шуманова.

ЗА  КОНТАКТИ

тел.: 0746-32228, 359879/122252

e-mail: lib_sandanski@mail.bg

Адрес: пл. „България”1

Сандански 2800