КУРС ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА

Курсът по езикова култура в читалище „Отец Паисий“ съществува от 2004 година. Участниците в него придобиват преди всичко умения за създаване и възприемане на различните текстове, тъй като обект на езиковата култура е езиковото общуване. Предмет на обучението е усвояването на различни езикови стратегии, придобиването на практически навици за комуникация както в устна, така и в писмена форма. В този смисъл проблемът за грамотността стои осезателно в центъра на заниманията, а участниците в курса имат възможност да проверят до каква степен са усвоили книжовните норми на българския език и да покрият успешно държавните образователни изисквания на зрелостните и кандидатстудентските изпити.

Ръководител на курса по езикова култура е Валентина Кесарова, специалист по Българска филология.